Audyt energetyczny budynku

 

Audyty i Certyfikaty Energetyczne

CERTIUS | Twój Doradca Energetyczny
ul. Różana 7, 43-143 Lędziny
woj. Śląskie
biuro@certius.pl
tel. +48 516 210 110

Zamów online lub zadzwoń teraz!

 

Transfer

logoSmall

Czlonek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Dokumenty potrzebne do odbioru budynku w PINB

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jako załączniki do Zawiadomienia o zakończeniu budowy składanym w PINB (Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego) konieczne są:

  • kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - zapytaj o cenę i czas realizacji
  • oryginał dziennika budowy
  • oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w razie zmian  - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami)
  • protokoły badań i sprawdzeń, wymagane decyzją pozwolenia na budowę lub na podstawie innych przepisów, np. protokół sprawdzenia (odbiór) instalacji elektrycznej, protokół pomiaru szczelności instalacji gazowej, protokół sprawdzenia przewodów kominowych, inne
  • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy: wodociągowego, energetycznego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowego - umowa na dostarczanie gazu, itd.
  • egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  • kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
  • projekt budowlany (do wglądu).

Jeśli w 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku nie zostanie zgłoszony sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, zostaniesz powiadomiony przez PINB o zajętym stanowisku.